top of page
krul-01.jpg

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Frank Seerden en de cliënt / de cliënten.

 

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een              vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst          wordt op schrift vastgelegd.

 

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

      a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de

                   verhouding therapeut – cliënt.

       b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en

      behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

 

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

      worden beëindigd:

     a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

     b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;

     c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.

     d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

     overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de​ therapeut;

      e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie                 van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval                   aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn

      van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders is                                    afgesproken tussen therapeut en cliënt.

 

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie 

      afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de

      sessie af, tenzij anders afgesproken.

6.  In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimale tijd voor sessies met twee personen

      anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

 

7.  Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe

     overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te

      worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

      indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
      ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

9.  Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren.

      De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere

      relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier

      (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige                verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal

      20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft

      de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen

      op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.        

               

10.  De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

        alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

        overhandigd of medegedeeld.

 

11.   Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van

        het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.

        Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt

         afgesproken uurtarief.

 

12.   De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG .

         De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

         met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (e-mailadres). De

         therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren

         Complementaire Zorg (RBCZ).

 

13.  Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer

       (de  therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten

      van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden

      verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde

       aangifte bij de politie worden gedaan.

              

14.  (Naam therapeut of praktijknaam) is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

        zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

       doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers                van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

              

15.  De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Frank Seerden gelezen welke vermeld staat

        op de website van praktijk Frank Seerden (www.frankseerden.com) en cliënt stemt in met dit

        privacyreglement.

               

16.  (Praktijk) Frank Seerden is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen

    van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein gelegen:

        Op de Berg 1 te Swalmen(Asselt),    noch voor andere schade ontstaan door het betreden

        van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

bottom of page